Ctl-08CH

IoT Sensor Power Meter CT

Sensor วัดพลังงานไฟฟ้า Power Meter CT

สำหรับใช้งานในบ้านหรือองค์กรที่ต้องการวงแผนประหยัดพลังงาน ดูว่าปัจจุบันใช้งานกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่และจะลดการใช้งานได้อย่างไร เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้